Trivsel og mobbestrategi

Vi arbejder på Broby Sportsefterskole ud fra vores værdisæt, hvor fællesskab, tillid, udvikling og ligeværd er nøglebegreber. Det er centralt og danner grundlaget for god trivsel. Vi arbejder kontinuerligt med værdierne i såvel personale- som elevgruppen.

På Broby Sportsefterskole tolererer vi ikke mobning. Vi ser det som en fælles opgave for både skole, elever og forældre at yde en aktiv indsats i forhold til den gode trivsel, og skulle det være nødvendigt, prioriterer vi at inddrage elever og forældre i forebyggelsen og evt. bekæmpelsen af mobning.

Hvad er mobning
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Se evt. “De 8 tegn på mobning” – lige her.

Digital mobning er en forholdsvis ny tendens, som er blevet mere fremtrædende blandt især børn og unge, når de agerer socialt på internettet. F.eks. kan billeder, videoer eller krænkende tekster blive lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred. Vi taler med eleverne om brugen af mobiltelefoner på skolen i bl.a. fællestimer og samlinger.

Hvordan arbejder vi med trivsel
Vi ser arbejdet med trivsel som en løbende og kontinuerlig proces gennem hele skoleåret på Broby Sportsefterskole. Derfor arbejder vi med trivsel på mange måder og i mange forskellige sammenhænge. Det vigtigste er, at alle voksne siger fra ved nedladende kommentarer, udelukkelse fra fællesskabet og generel dårlig opførsel. Derudover arbejder vi bl.a.med trivsel i følgende sammenhænge:

 • Samtaler med eleverne på teammøder om deres trivsel
 • Individuelle trivselssamtaler med alle elever flere gange om året
 • Samtaler med elever, der har været involveret i konflikter, med målet om at udvikle redskaber til at håndtere uenigheder på konstruktiv vis
 • Kontinuerlige teamlærermøder med fokus på trivsel
 • Mange arrangementer med fokus på relationer og det sociale liv
 • Aktiviteter bliver organiseret i forskellige grupperinger også på tværs af årgange

Derudover tager vi trivslen alvorligt ved at være ‘tydelige voksne’, der tager opgaven alvorligt. Det ses bl.a ved:

 • Voksne der griber ind, når tonen eller opførslen ikke er i orden
 • At eleverne altid kan tage fat i en kendt voksen, hvis de har brug for en snak
 • At vi tager eleverne og deres udfordringer alvorligt
 • Tilbud om coaching
 • I faget medborgerskab bliver trivsels- og mobbestrategien gennemgået med alle elever

Handleplan
Hvis det skulle ske, at en elev er i mistrivsel og der observeres flere tegn på mobning (De 8 tegn på mobning) er lærere, forældre og andre voksne forpligtet til at kontakte elevens teamlærere. Herefter træffer teamlærerne beslutninger om, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Trin 1
Trin 1 kunne f.eks være:

 • Samtaler mellem teamlærere og de elever der er berørt af mobningen
 • Kontakt og evt møde med de implicerede forældre

Trin 2
Trin 2 træder i kraft hvis problemet ikke bliver løst og kunne f.eks. være:

 • Ledelsen og lærere indkalder forældre til de implicerede elever til en yderligere samtale. Formålet er her at kortlægge og finde løsninger i samarbejde med forældrene, samt at italesætte forældrenes medansvar for at mobningen ophører
 • Samtaler med de implicerede elever – evt med støtte fra tredjepart som f.eks. en lærer eller anden ressourceperson
 • Læreren holder ledelsen og forældrene orienteret om udviklingen i indsatsen

Trin 3
Trin 3 træder i kraft ved vedvarende mobning og hvor ovenstående tiltag ikke har medført de nødvendige resultater:

 • Skoleledelse overtager koordineringen og ledelsen af indsatsen mod mobningen
 • Skolens ledelse kan inddrage relevante myndigheder
 • Samtale med de involverede familier, hvor det gøres klart at det er sidste trin i den lokale handlingsplan, hvilket betyder, at et skoleskift kan blive udgangen hvis ikke mobningen ophører
 • Beslutning om bortvisning af elev kan tages af skoleleder. Vi henviser i dette punkt til “FN´s børnekonvention”

På Broby Sportsefterskole er det vigtigt, at alle involverede parter er en del af løsningen. Det er alles ansvar at skolens sociale fællesskab styrkes i samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og forældre.